ČSAD Hodonín a.s. pro kvalitu, oblast životního prostředí a BOZP

ČSAD Hodonín a.s. nabízí služby v těchto činnostech: nákladní a osobní doprava, přeprava kusových zásilek TOPTRANS, obchod s pohonnými látkami, opravy nákladních vozidel, prodej a servis osobních vozidel nebo celní služby.

Podmínkou, abychom mohli obstát v konkurenčním prostředí vůči zákazníkům, je kvalita poskytovaných služeb v souladu s dodržováním požadavků na ochranu životního prostředí, prověřovaná a certifikovaná dle požadavků norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Spolu s dodržováním principů BOZP jsou to zásadní prvky naší firemní kultury.

 

Realizace koncepce kvality s přihlédnutím k požadavkům ŽP a BOZP je založena na následujících principech:

  • Orientace na zákazníka je prioritou. Poskytujeme kvalitní služby, které uspokojí předem stanovené nebo předpokládané potřeby našich zákazníků. Provádíme pravidelnou kontrolu realizace požadavků a podporujeme neustálé zlepšování
  • Řídíme veškeré naše procesy a projekty tak, aby byly plněny rozhodující ekonomické ukazatele. Všechny procesy jsou vsouladu splatnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a EU, současně zohledňujeme všechna rizika a příležitosti.
  • Podporujeme zavádění nových technologií, které znamenají přínos pro zákazníky i pro lepší fungování našich činností. Optimalizujeme logistické toky služeb a materiálu v a.s.
  • Vytváříme procesy, které v maximální míře přispívají k ochraně životního prostředí – tj. šetříme zdroje a předcházíme znečištění uvolňováním emisí do půdy, ovzduší, vody a produkci odpadů. Rovněž snižujeme spotřebu energií, vody, surovin a provozních materiálů.
  • Spolupracujeme pouze se spolehlivými a prověřenými dodavateli, kteří jsou schopni splnit naše požadavky a očekávání a kteří jsou ohleduplní k životnímu prostředí.
  • Základem kvalitního a efektivního řízení je kvalifikovaný, odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv zaměstnanců.
  • Každý zaměstnanec ví o významu kvality, ochrany životního prostředí i dodržování povinností v oblasti BOZP; a že jsou to zásadní předpoklady pro úspěšné fungování a.s.
  • Aktivně pečujeme o zdraví našich zaměstnanců – školíme, informujeme a motivujeme naše zaměstnance, aby se chovali bezpečně a ohleduplně nejen k sobě navzájem, ale také k životnímu prostředí.
  • Využíváme zpracované a schválené postupy k řešení mimořádných událostí, abychom předešli úrazům, škodám na zdraví, materiálním škodám a znečištění životního prostředí.

 

Za plnění této politiky odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci, přičemž každý jednotlivý zaměstnanec je odpovědný za kvalitu své práce, šetrný vztah k ŽP a dodržování BOZP. Tímto se zavazujeme nejenom k udržování vysokého standardu námi poskytovaných služeb, ale i k jejich zlepšování a udržování dobrého jména naší společnosti.

Tato politika je dostupná veřejnosti, sdělována všem zainteresovaným stranám a závazná pro všechny zaměstnance ČSAD Hodonín a.s.

 

V Hodoníně dne 15. 1. 2021                                                                                                                                                 Ing. Miroslav Skřivan

ředitel společnosti