Prohlášení vedení společnosti – BOZP, environmentální oblasti

Prohlášením uvedeným v tomto dokumentu, je definována společná politika, která zahrnuje oblasti životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti práce, hygieny práce a ochrany společnosti.

Politika vychází z požadavků norem ISO 14001 a ISO 45001. Zahrnuje také požadavky prevence závažných havárií dle zákona o prevenci závažných haváriích.

Tento dokument je společný pro všechny provozovny a střediska ČSAD Hodonín a.s.

Navazující dokumentace vytváří podmínky pro naplňování politiky, tj. aby všechny technické, obchodní a organizační činnosti a služby, které mají vliv na všechny oblasti (ŽP, BOZP, PO), byly plánovány, řízeny, kontrolovány, dokumentovány, vyhodnocovány a neustále zlepšovány.

Management ČSAD Hodonín a.s. tímto zavazuje všechny své zaměstnance k provádění veškerých činností v souladu s pravidly tohoto dokumentu a navazující dokumentace tak, aby byl zabezpečen již nastoupený trend příkladného přístupu k ochraně zdraví zaměstnanců, přírodních a životních podmínek.

Všichni zaměstnanci jsou povinni
přispívat k implementaci požadavků této politiky,
dodržovat zavedené standardy a podílet se na naplňování této politiky,
přispívat k realizaci stanovených cílů
Management společnosti ve spolupráci s dozorčí radou je zodpovědný za další vývoj, tvorbu a kontrolu závazných pravidel obsažených v tomto dokumentu a navazující dokumentaci.

Management společnosti ve spolupráci s odbornými osobami a pověřenými osobami z řad správy a.s. a externích spolupracovníků, prověřují dodržování platných dokumentů z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví, ergonomie a požární ochrany formou

pravidelných interních auditů uvedených oblastí,
každoročním přezkoumáním systému vedením společností,
každoročními prověrkami
Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici pouze v elektronické podobě.

Integrovaná politika ČSAD Hodonín a.s. pro kvalitu, oblast životního prostředí a BOZP

ČSAD Hodonín a.s. nabízí služby v těchto činnostech: nákladní a osobní doprava, přeprava kusových zásilek TOPTRANS, obchod s pohonnými látkami, opravy nákladních vozidel, prodej a servis osobních vozidel nebo celní služby.

Podmínkou, abychom mohli obstát v konkurenčním prostředí vůči zákazníkům, je kvalita poskytovaných služeb v souladu s dodržováním požadavků na ochranu životního prostředí, prověřovaná a certifikovaná dle požadavků norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Spolu s dodržováním principů BOZP jsou to zásadní prvky naší firemní kultury.

 

Realizace koncepce kvality s přihlédnutím k požadavkům ŽP a BOZP je založena na následujících principech:

  • Orientace na zákazníka je prioritou. Poskytujeme kvalitní služby, které uspokojí předem stanovené nebo předpokládané potřeby našich zákazníků. Provádíme pravidelnou kontrolu realizace požadavků a podporujeme neustálé zlepšování
  • Řídíme veškeré naše procesy a projekty tak, aby byly plněny rozhodující ekonomické ukazatele. Všechny procesy jsou vsouladu splatnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a EU, současně zohledňujeme všechna rizika a příležitosti.
  • Podporujeme zavádění nových technologií, které znamenají přínos pro zákazníky i pro lepší fungování našich činností. Optimalizujeme logistické toky služeb a materiálu v a.s.
  • Vytváříme procesy, které v maximální míře přispívají k ochraně životního prostředí – tj. šetříme zdroje a předcházíme znečištění uvolňováním emisí do půdy, ovzduší, vody a produkci odpadů. Rovněž snižujeme spotřebu energií, vody, surovin a provozních materiálů.
  • Spolupracujeme pouze se spolehlivými a prověřenými dodavateli, kteří jsou schopni splnit naše požadavky a očekávání a kteří jsou ohleduplní k životnímu prostředí.
  • Základem kvalitního a efektivního řízení je kvalifikovaný, odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv zaměstnanců.
  • Každý zaměstnanec ví o významu kvality, ochrany životního prostředí i dodržování povinností v oblasti BOZP; a že jsou to zásadní předpoklady pro úspěšné fungování a.s.
  • Aktivně pečujeme o zdraví našich zaměstnanců – školíme, informujeme a motivujeme naše zaměstnance, aby se chovali bezpečně a ohleduplně nejen k sobě navzájem, ale také k životnímu prostředí.
  • Využíváme zpracované a schválené postupy k řešení mimořádných událostí, abychom předešli úrazům, škodám na zdraví, materiálním škodám a znečištění životního prostředí.

 

Za plnění této politiky odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci, přičemž každý jednotlivý zaměstnanec je odpovědný za kvalitu své práce, šetrný vztah k ŽP a dodržování BOZP. Tímto se zavazujeme nejenom k udržování vysokého standardu námi poskytovaných služeb, ale i k jejich zlepšování a udržování dobrého jména naší společnosti.

Tato politika je dostupná veřejnosti, sdělována všem zainteresovaným stranám a závazná pro všechny zaměstnance ČSAD Hodonín a.s.

 

V Hodoníně dne 15. 1. 2021

Ing. Miroslav Skřivan

ředitel společnosti

Prohlášení vedení ČSAD Hodonín a.s. k EMS

Vedení společnosti s přihlédnutím ke svým strategickým záměrům implementuje, udržuje, certifikuje a zlepšuje environmentální systém managementu podle požadavků

normy: ISO 14001:2015

v rozsahu: činností středisek správy v administrativní budově Brněnská 48 a střediska osobní dopravy

na předmět certifikace:

  • Autobusová doprava

tak, že zahrnuje následující činnosti a poskytované služby:

~ pravidelná autobusová doprava, místní hromadná doprava v Hodoníně, osobní doprava na Hodonínsku a Znojemsku.

Toto prohlášení se vydává za účelem seznámení zainteresovaných stran s rozsahem EMS.

Ing. Miroslav Skřivan,
ředitel společnosti ČSAD Hodonín a.s.