Politika kvality

ČSAD Hodonín a.s. je spolehlivá procesně řízená společnost, která nabízí komplexní služby nejen v dopravě. Do portfolia služeb společnosti patří nákladní a osobní doprava, přeprava kusových zásilek, obchod s pohonnými látkami, opravy nákladních vozidel, prodej a servis osobních vozidel nebo celní služby.
Jednou z podmínek, abychom mohli obstát v konkurenčním prostředí vůči zákazníkům, je kvalita poskytovaných služeb prověřovaná a certifikovaná podle požadavků normy ISO 9001:2015.

Realizace koncepce kvality s přihlédnutím k požadavkům ŽP a BOZP a dalších je založena na následujících principech:
  • Poskytujeme kvalitní služby, které uspokojí předem stanovené nebo předpokládané potřeby našich zákazníků.
  • Řídíme veškeré naše procesy a projekty tak, aby byly plněny rozhodující ekonomické ukazatele. Všechny procesy jsou v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a EU.
  • Každý zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu a.s. a zná své postavení v systému kvality, která je předpokladem k úspěchu společnosti. Základem kvalitního a efektivního řízení je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv zaměstnanců.
  • Spolupracujeme pouze se spolehlivými a prověřenými dodavateli, kteří jsou schopni splnit naše požadavky a očekávání.
  • Podporujeme zavádění nových technologií, které znamenají přínos pro zákazníky i pro lepší fungování našich činností. Optimalizujeme logistické toky služeb a materiálu v naší organizaci
  • Aktivně spolupracujeme se státními orgány, s orgány samospráv a s jinými organizacemi, které působí v širším dosahu společnosti.
  • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme nejenom k udržování vysokého standardu námi poskytovaných služeb, ale i k jejich zlepšování.
Tato politika je dostupná veřejnosti, sdělována všem zainteresovaným stranám a závazná pro všechny zaměstnance ČSAD Hodonín a.s.

Za plnění této politiky odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci, přičemž každý jednotlivý zaměstnanec je odpovědný za kvalitu své práce, šetrný vztah k ŽP a dodržování BOZP.

Vedení společnosti se zavazuje:
  • dodržovat výše uvedené zásady
  • plnit požadavky platných zákonů a právních předpisů
  • pracovat na neustálém zlepšování systému managementu kvality
Ing. František Luža
předseda představenstva ČSAD Hodonín a.s.