BOZP, environmentální oblasti

Prohlášení vedení společnosti – BOZP, environmentální oblasti

Prohlášením uvedeným v tomto dokumentu, je definována společná politika, která zahrnuje oblasti životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti práce, hygieny práce a ochrany společnosti.


Politika vychází z požadavků norem ISO 14001 a ISO 45001. Zahrnuje také požadavky prevence závažných havárií dle zákona o prevenci závažných haváriích.

Tento dokument je společný pro všechny provozovny a střediska ČSAD Hodonín a.s.

Navazující dokumentace vytváří podmínky pro naplňování politiky, tj. aby všechny technické, obchodní a organizační činnosti a služby, které mají vliv na všechny oblasti (ŽP, BOZP, PO), byly plánovány, řízeny, kontrolovány, dokumentovány, vyhodnocovány a neustále zlepšovány.

Management ČSAD Hodonín a.s. tímto zavazuje všechny své zaměstnance k provádění veškerých činností v souladu s pravidly tohoto dokumentu a navazující dokumentace tak, aby byl zabezpečen již nastoupený trend příkladného přístupu k ochraně zdraví zaměstnanců, přírodních a životních podmínek.

Všichni zaměstnanci jsou povinni
  • přispívat k implementaci požadavků této politiky,
  • dodržovat zavedené standardy a podílet se na naplňování této politiky,
  • přispívat k realizaci stanovených cílů
Management společnosti ve spolupráci s dozorčí radou je zodpovědný za další vývoj, tvorbu a kontrolu závazných pravidel obsažených v tomto dokumentu a navazující dokumentaci.

Management společnosti ve spolupráci s odbornými osobami a pověřenými osobami z řad správy a.s. a externích spolupracovníků, prověřují dodržování platných dokumentů z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví, ergonomie a požární ochrany formou

  1. pravidelných interních auditů uvedených oblastí,
  2. každoročním přezkoumáním systému vedením společností,
  3. každoročními prověrkami

Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici pouze v elektronické podobě.


Politika ČSAD Hodonín a.s. pro environmentální oblasti a BOZP

Snažíme se sladit zájmy lidí a společnosti s požadavky na ochranu životního prostředí. Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce jsou zásadními prvky naší firemní kultury.

Dodržujeme veškeré zákonné a interní požadavky a současně zohledňujeme všechna rizika a příležitosti.

Vytváříme procesy, které v maximální míře přispívají k ochraně životního prostředí - zejména ke zmírnění důsledků změn klimatu a negativního dopadu námi vykonávaných činností a poskytovaných služeb.

Šetříme zdroje a předcházíme znečištění uvolňováním emisí do půdy, ovzduší, vody a produkci odpadů. Rovněž snižujeme spotřebu energií, vody, surovin a provozních materiálů.

Zavádíme preventivní opatření, odstraňujeme nebezpečí, snižujeme rizika a chráníme všechny osoby v naší společnosti před úrazy a nemocemi z povolání. S našimi zaměstnanci a jejich zástupci uvedené oblasti konzultujeme a jsou našimi partnery v jednání a při přijímání preventivních opatření pře těmito riziky.

Aktivně pečujeme o zdraví našich zaměstnanců.

Využíváme zpracované a schválené postupy k řešení mimořádných událostí, abychom předešli úrazům, škodám na zdraví, materiálním škodám a znečištění životního prostředí.

Školíme, informujeme a motivujeme naše zaměstnance, aby se chovali bezpečně a ohleduplně nejen k sobě navzájem ale také k životnímu prostředí.

Provádíme pravidelná hlášení za příslušné oblasti environmentu a BOZP.

Udržujeme systémy řízení v souladu s platnou legislativou a normami, provádíme pravidelnou kontrolu realizace požadavků a podporujeme neustálé zlepšování.

Všechny osoby pracující pro naši společnost jsou povinny dodržovat námi stanovenou a vyhlášenou politiku pro oblast environmentu a BOZP a při plnění aktivně spolupracovat.

Ing. Miroslav Skřivan,
ředitel společnosti ČSAD Hodonín a.s.


Prohlášení vedení ČSAD Hodonín a.s. k EMS

Vedení společnosti s přihlédnutím ke svým strategickým záměrům implementuje, udržuje, certifikuje a zlepšuje environmentální systém managementu podle požadavků

normy: ISO 14001:2015

v rozsahu: činností středisek správy v administrativní budově Brněnská 48 a střediska osobní dopravy

na předmět certifikace:

· Autobusová doprava

tak, že zahrnuje následující činnosti a poskytované služby:

~ pravidelná autobusová doprava, místní hromadná doprava v Hodoníně, osobní doprava na Hodonínsku a Znojemsku.

Toto prohlášení se vydává za účelem seznámení zainteresovaných stran s rozsahem EMS.

Ing. Miroslav Skřivan,
ředitel společnosti ČSAD Hodonín a.s.